Công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty

Sáng ngày 22/12/2018, ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chủ trì cuộc họp cán bộ chủ chốt, công bố các Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Tổng công ty. Ông Phạm Đức Thăng nhận Quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Chủ tịch Vũ Quang Bảo (bìa trái) và Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An (bìa phải) Tại cuộc họp, Chủ tịch Vũ Quang Bảo đã trao các Quyết định số 246/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2018 bổ nhiệm [...]

Đọc thêm...

Công bố thông tin: Nghị quyết số 25/2018/DHDCD-NQ ngày 06/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công bố thông tin: Nghị quyết số 25/2018/DHDCD-NQ ngày 06/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Bài viết liên quan QUAN HỆ CỔ ĐÔNG views 118 Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, tri... views 108 Sáng ngày 04/01/2019, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Bài viết liên quan Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, tri... views 108 Sáng ngày 04/01/2019, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn [...]

Đọc thêm...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 26/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP ra Thông báo số 751/TB-BDCC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Bài viết liên quan QUAN HỆ CỔ ĐÔNG views 118 Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, tri... views 108 Sáng ngày 04/01/2019, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch [...]

Đọc thêm...

Thông báo: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 26/10/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP ra Nghị quyết số:   /NQ-HĐQT về việc: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP. Bài viết liên quan QUAN HỆ CỔ ĐÔNG views 118 Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, tri... [...]

Đọc thêm...

Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc; cơ cấu tổ chức và chức danh lãnh đạo các Ban và các Phòng chức năng Tổng công ty

Ngày 01/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc; cơ cấu tổ chức và chức danh lãnh đạo các Ban và các Phòng chức năng Tổng công ty. Bài viết liên quan QUAN HỆ CỔ ĐÔNG views 118 Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, tri... views 108 [...]

Đọc thêm...

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị mới

Ngày 29/9/2018, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 14/2018/ĐHĐCĐ-NQ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Khải và bầu ông Nguyễn Tự Huy giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/10/2018. Bài viết liên quan QUAN HỆ CỔ ĐÔNG views 118 Hội nghị Tổng [...]

Đọc thêm...

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Bài viết liên quan QUAN HỆ CỔ ĐÔNG views 118 Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, tri... views 108 Sáng ngày 04/01/2019, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 201... Công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt ... [...]

Đọc thêm...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Bài viết liên quan QUAN HỆ CỔ ĐÔNG views 118 Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, tri... views 108 Sáng ngày 04/01/2019, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 201... Công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt ... [...]

Đọc thêm...