Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 26/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP ra Thông báo số 751/TB-BDCC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Bài viết liên quan Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý III năm 2... views 168 Thông báo: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng c... views 124 [...]

Đọc thêm...

Thông báo: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 26/10/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP ra Nghị quyết số:   /NQ-HĐQT về việc: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP. Bài viết liên quan Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý III năm 2... views 168 [...]

Đọc thêm...

Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc; cơ cấu tổ chức và chức danh lãnh đạo các Ban và các Phòng chức năng Tổng công ty

Ngày 01/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc; cơ cấu tổ chức và chức danh lãnh đạo các Ban và các Phòng chức năng Tổng công ty. Bài viết liên quan Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý III năm 2... views 168 Thông báo [...]

Đọc thêm...

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị mới

Ngày 29/9/2018, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 14/2018/ĐHĐCĐ-NQ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Khải và bầu ông Nguyễn Tự Huy giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/10/2018. Bài viết liên quan Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý [...]

Đọc thêm...

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Bài viết liên quan Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý III năm 2... views 168 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện q... views 125 Ngày 26/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ra Thông báo số 751/TB-BDCC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông [...]

Đọc thêm...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Bài viết liên quan Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý III năm 2... views 168 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện q... views 125 Ngày 26/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ra Thông báo số 751/TB-BDCC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông [...]

Đọc thêm...

Thông báo bán đấu giá cổ phần

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮU 1, Tên công ty: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP Địa chỉ trụ sở chính: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, sân bay, [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2016 Bài viết liên quan Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện q... views 125 Ngày 26/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ra Thông báo số 751/TB-BDCC về ngày đăng ký cuối cùng [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2017 Bài viết liên quan Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện q... views 125 Ngày 26/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ra Thông báo số 751/TB-BDCC [...]

Đọc thêm...