Title
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 1 file(s)  190 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 27/07/2018 Download
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
 1 file(s)  126 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 20/07/2018 Download
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 1 file(s)  46 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 06/05/2016 Download
Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016
 1 file(s)  34 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 29/04/2016 Download
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
 1 file(s)  25 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 29/04/2016 Download
Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2016
 1 file(s)  13 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 29/04/2016 Download
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014
 1 file(s)  9 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 21/07/2015 Download
Quy chế Đại hội
 1 file(s)  6 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 28/05/2015 Download
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015
 1 file(s)  13 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015
 1 file(s)  34 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty
 1 file(s)  9 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Tờ trình dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
 1 file(s)  9 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 1 file(s)  6 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 12/05/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
 1 file(s)  106 downloads
BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 12/05/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2014
 1 file(s)  22 downloads
BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 12/05/2014 Download