Title
Quyết định phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết
 1 file(s)  27 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 27/12/2018 Download
Quyết định phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết
 1 file(s)  17 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 27/12/2018 Download
CBTT: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 1 file(s)  8 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 27/12/2018 Download
Biên bản + Nghị Quyết số 25/2018/DHDCD-NQ của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 1 file(s)  91 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 27/12/2018 Download
Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
 1 file(s)  46 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 22/11/2018 Download
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 1 file(s)  25 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 22/11/2018 Download
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 1 file(s)  38 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 22/11/2018 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 1 file(s)  608 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 27/07/2018 Download
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
 1 file(s)  362 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 20/07/2018 Download
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 1 file(s)  70 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 06/05/2016 Download
Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016
 1 file(s)  81 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 29/04/2016 Download
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
 1 file(s)  55 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 29/04/2016 Download
Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2016
 1 file(s)  31 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 29/04/2016 Download
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014
 1 file(s)  30 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 21/07/2015 Download
Quy chế Đại hội
 1 file(s)  23 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 28/05/2015 Download
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015
 1 file(s)  34 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015
 1 file(s)  53 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty
 1 file(s)  26 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Tờ trình dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
 1 file(s)  28 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 1 file(s)  24 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 12/05/2015 Download

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *