Title
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 1 file(s)  96 downloads
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 09/04/2018 Download
Báo cáo tài chính riêng
 1 file(s)  116 downloads
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 19/05/2017 Download
Báo cáo của Ban kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
 1 file(s)  46 downloads
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 19/05/2017 Download
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
 1 file(s)  65 downloads
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 18/05/2017 Download
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 1 file(s)  22 downloads
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 12/05/2017 Download
Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2017
 1 file(s)  39 downloads
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 11/05/2017 Download