Title
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014
 1 file(s)  30 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 21/07/2015 Download
Quy chế Đại hội
 1 file(s)  23 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 28/05/2015 Download
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015
 1 file(s)  34 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015
 1 file(s)  53 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty
 1 file(s)  26 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Tờ trình dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
 1 file(s)  28 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 26/05/2015 Download
Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 1 file(s)  24 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 12/05/2015 Download