Title
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 1 file(s)  61 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 06/05/2016 Download
Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016
 1 file(s)  73 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 29/04/2016 Download
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
 1 file(s)  45 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 29/04/2016 Download
Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2016
 1 file(s)  22 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 29/04/2016 Download