Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2021

Ngày 23/4/2021, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tổng công ty trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản Đại hội tới toàn thể Quý cổ đông của Tổng công ty.

Đọc thêm...

Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Sáng 23/4/2021 tại Trụ sở Cơ quan – số Số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham gia của 32 cổ đông đại diện cho 21.662.900 cổ phiếu, tương ứng 99,66% trên tổng số 21.735.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đọc thêm...

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ký Hợp đồng xây dựng Nhà máy chính – Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

Ngày 19/4/2021, tại Trụ sở Tổng công ty điện lực TKV – Tòa nhà SANNAM – Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng Gói thầu EPC Nhà máy chính – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II.

Đọc thêm...

Thông báo: Ngày 25/3/2021, ĐHĐCĐ Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty

Ngày 25/3/2021, ĐHĐCĐ Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.

Đọc thêm...

Thông báo: Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Ngày 11/3/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hồng Phương – thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu bổ sung ông Hoàng Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 12/3/2021.

Đọc thêm...

Tờ trình: Lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty.

Đọc thêm...

Hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm Cán bộ Tổng công ty

Ngày 06/01/2021, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo Tổng công ty. Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã dự, chủ trì Hội nghị và trao các Quyết định bổ nhiệm.

Đọc thêm...

Thông báo: Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty XD Bạch Đằng – CTCP

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-SGDHN ngày 24/11/2020 của Sở GD Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP; Thông báo số 1260/TB-SGDCKHN ngày 24/11/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng [...]

Đọc thêm...