Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Sáng 29/5/2015, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham gia của hơn 220 cổ đông. Ông Bùi Phạm Khánh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội tiến hành nghi thức Chào cờ


Ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan
trọng như: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và kế
hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và
phương hướng hoạt động năm 2015; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
giai đoạn 11/7/2014 đến 31/12/2014 và năm 2014; Báo cáo của Ban kiểm
soát về kết quả hoạt động năm 2014 và và phương hướng hoạt động năm
2015; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014; đề xuất lựa chọn
Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Dự thảo Nghị quyết Đại
hội.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội


Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015


Ông Lê Trung Kiên – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015

Sau gần một năm cổ phần hóa, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tái cơ
cấu doanh nghiệp, đổi mới về phương pháp quản trị, chú trọng công tác
thị trường và đấu thầu nhằm tạo công ăn việc làm cho CBCNV, đảm bảo thực
hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tại Nghị quyết Hội đồng cổ đông năm 2014
đã đề ra.

100% cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Năm 2014, mặc dù trong điều kiện kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt song Tổng công ty vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng và đạt giá trị sản xuất gần 4.490 tỷ đồng; doanh thu trên 2.903 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 110 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế vượt 134%, mức lương bình quân đầu người đạt 7 triệu đồng/người/tháng, cổ tức Công ty mẹ tăng trưởng 3%/năm, các Công ty con tăng trưởng 6 – 12%/năm. Tất cả các chỉ số trên đều hoàn thành hoặc vượt kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Năm 2015, Tổng công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch với giá trị SXKD là 4.734 tỷ đồng, tăng trưởng 105% so với năm 2014, duy trì cổ tức tăng trưởng 3%/năm.
 
Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh chúc mừng những kết quả đã đạt được sau 1 năm cổ phần hóa của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng. Ông đề nghị Tổng công ty tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý bàn giao tài sản hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa theo đúng lộ trình; Tổng công ty cần xây dựng phương án tăng vốn điều lệ đáp ứng mô hình Công ty cổ phần. Để phát triển bền vững, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng cần tiếp tục tập trung phát triển thương hiệu, đổi mới phương pháp quản trị tiến tới mục tiêu cổ phần hóa hoàn toàn không còn chi phối bởi vốn nhà nước. Muốn làm được điều này, công tác đầu tư phải hiệu quả; đồng thời cần linh hoạt trong việc góp vốn và thoái vốn để phát triển thương hiệu.

antalya bayan escort
Free Porn