[masterslider_pb id=”3″]

FREE SHIPPING & RETURN

Free shipping on all orders over $99.

MONEY BACK GUARANTEE

100% money back guarantee.

ONLINE SUPPORT 24/7

Lorem ipsum dolor sit amet.

[porto_featured_products view=”products-slider” per_page=”12″ columns=”5″ pagination=”” title=”Featured Products”][porto_sale_products view=”products-slider” per_page=”12″ columns=”6″ pagination=”” title=”Special Products”]

Customer Support

We really care about you and your website as much as you do. Purchasing Porto or any other theme from us you get 100% free support.

Fully Customizable

With Porto you can customize the layout, colors and styles within only a few minutes. Start creating an amazing website right now!

Powerful Admin

Porto has very powerful admin features to help customer to build their own shop in minutes without any special skills in web development.

Featured Brands

From The Blog

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ [...]

Thông báo: Ngày 25/3/2021, ĐHĐCĐ Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty

Ngày 25/3/2021, ĐHĐCĐ Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua danh sách các công [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng cần [...]

Thông báo: Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Ngày 11/3/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc [...]

Tờ trình: Lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty [...]

Hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm Cán bộ Tổng công ty

Ngày 06/01/2021, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định [...]

Thông báo: Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty XD Bạch Đằng – CTCP

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-SGDHN ngày 24/11/2020 của Sở GD Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng [...]

Thông báo về việc Hủy đăng ký công ty đại chúng

Căn cứ nội dung công văn số 6862/UBCK-GSĐC ngày 18/11/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc [...]

Check Our Video

Bình luận (1)

  • wgfycqsqel

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

    28/03/2021 tại 14:54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.