Title
Thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty
 1 file(s)  166 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
 1 file(s)  63 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
 1 file(s)  71 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty
 1 file(s)  20 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty
 1 file(s)  24 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
 1 file(s)  10 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
 1 file(s)  22 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Nghị quyết thành lập, Giấy CNĐKDN Công ty CP Đầu tư phát triển Bạch Đằng Viễn Đông
 1 file(s)  55 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Nghị quyết thành lập, Giấy CNĐKDN Công ty CP Xây dựng phát triển Bạch Đằng Miền Trung
 1 file(s)  71 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Nghị quyết thành lập, Giấy CNĐKDN Công ty CP Đầu tư phát triển Bạch Đằng Thăng Long
 1 file(s)  58 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Nghị quyết thành lập, Giấy CNĐKDN Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng Đông Bắc
 1 file(s)  44 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Nghị quyết thành lập, Giấy CNĐKDN Công ty CP Đầu tư phát triển Bạch Đằng Trường Giang
 1 file(s)  63 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 04/04/2019 Download
Quyết định phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết
 1 file(s)  33 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 27/12/2018 Download
Quyết định phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết
 1 file(s)  21 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 27/12/2018 Download
CBTT: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 1 file(s)  8 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 27/12/2018 Download
Biên bản + Nghị Quyết số 25/2018/DHDCD-NQ của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 1 file(s)  103 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 27/12/2018 Download
Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
 1 file(s)  54 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 22/11/2018 Download
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 1 file(s)  27 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 22/11/2018 Download
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 1 file(s)  41 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 22/11/2018 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 1 file(s)  622 downloads
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 27/07/2018 Download