ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP lấy ý [...]

2 Các bình luận

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 26/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ra Thông báo số 751/TB-BDCC [...]

1 Các bình luận

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP công bố thông tin về Nghị [...]