Thông báo về việc đăng ký mua cổ phần tăng vốn điều lệ đối với cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đăng ký mua cổ phần theo phương án chào bán cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Đọc thêm...

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2021

Ngày 23/4/2021, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tổng công ty trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản Đại hội tới toàn thể Quý cổ đông của Tổng công ty.

Đọc thêm...

Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Sáng 23/4/2021 tại Trụ sở Cơ quan – số Số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham gia của 32 cổ đông đại diện cho 21.662.900 cổ phiếu, tương ứng 99,66% trên tổng số 21.735.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đọc thêm...

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ký Hợp đồng xây dựng Nhà máy chính – Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

Ngày 19/4/2021, tại Trụ sở Tổng công ty điện lực TKV – Tòa nhà SANNAM – Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng Gói thầu EPC Nhà máy chính – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II.

Đọc thêm...

Thông báo: Ngày 25/3/2021, ĐHĐCĐ Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty

Ngày 25/3/2021, ĐHĐCĐ Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.

Đọc thêm...

Thông báo: Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Ngày 11/3/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hồng Phương – thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu bổ sung ông Hoàng Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 12/3/2021.

Đọc thêm...

Tờ trình: Lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty.

Đọc thêm...