1. Văn phòng Tổng công ty
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 564)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : info@bachdanggroup.com

2. Phòng Tổ chức lao động
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 342)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : tochuclaodong@bachdanggroup.com

3. Phòng tài chính kế toán
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 508)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : ketoan@bachdanggroup.com

4. Phòng Quản lý xây lắp
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 704)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : quanlyxaylap@bachdanggroup.com

5. Phòng Quản lý đấu thầu
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 224)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : quanlydauthau@bachdanggroup.com

6. Phòng đầu tư
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 336)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : dautu@bachdanggroup.com

7. Phòng Quản lý thiết bị – vật tư
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 502)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : quanlythietbivattu@bachdanggroup.com

8. Ban quản trị Tòa nhà Bạch Đằng Tower
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 668)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : bqtbachdangtower@bachdanggroup.com

9. Ban quản lý Đầu tư Bạch Đằng
– Điện thoại : 0225. 3856251 (số máy lẻ 502)
– Số fax : 0225. 3856451
– Email : bandautu@bachdanggroup.com

 

 

antalya bayan escort
Free Porn