Thông báo: Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty XD Bạch Đằng – CTCP

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-SGDHN ngày 24/11/2020 của Sở GD Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP; Thông báo số 1260/TB-SGDCKHN ngày 24/11/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc Hủy đăng ký công ty đại chúng

Căn cứ nội dung công văn số 6862/UBCK-GSĐC ngày 18/11/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc Hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, Tổng công ty trân trọng thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty…

Đọc thêm...