– Tên quốc tế: Bach Dang 5 Joint Stock Company
– Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
– Điện thoại: 0225. 3769788 – 3769037 – 3769609
– Fax: 0225.3769091
– Website: http://bachdang5.com.vn