Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP                                                                                                                           Download

Đọc thêm...

Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016

Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016                                                                                                                                      Download

Đọc thêm...