Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP                                                                                                                           Download

antalya bayan escort
Free Porn