Công bố thông tin: Thành lập các công ty con

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP công bố thông tin về việc thành lập 05 Công ty con như sau: