Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu và Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty