Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng năm 2019

Sáng 15/11/2019 tại Trụ sở Cơ quan – số Số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đoàn Chủ tịch, Thư ký điều hành Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty; Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023…

Đại hội thông qua các Tờ trình với sự thống nhất cao

Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử, thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Tự Huy và bầu bổ sung ông Lê Hồng Phương – Cử nhân Khoa học kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các cổ đông bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng ông Lê Hồng Phương – thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với sự thống nhất cao, kết thúc thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.