Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234

Sáng 28/3/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và và phương hướng hoạt động năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;… và Nghị quyết Đại hội.


Ông Trần Huy Thắng – Giám đốc công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tỷ lệ chia cổ tức là 10%. Vốn góp của các cổ đông được bảo toàn và phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được cải thiện; quy mô, địa bàn sản xuất được mở rộng; chất lượng, tiến độ, an toàn lao động tại các công trình được đảm bảo; cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý từng bước được kiện toàn, nội bộ đoàn kết thống nhất hướng tới sự phát triển toàn diện, lâu dài, bền vững của Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *