Decision for Bach Dang 15 Joint – Stock Company Establishment

On 15 June, 2010, Decision No. 632/QD – BXD issued by Ministry of Construction for conversion of Transport and Material – Construction Company – subsidiary of Bach Dang Construction Corporation in to Bach Dang 15 joint – stock Company.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *