Ha Noi Beer Factory Project in Hai Phong

 This Contractvalued 64,800,000,000.0 VND and started on 21st December 2009 with construction schedule 189 days.


Contract SigningCeremony of Ha Noi Beer Factory Project in Hai Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *