Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 81 ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 22/12/2017, Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới toàn thể Hội nghị.

Hơn 250 Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty về dự Hội nghị

Tại hội trường, đồng chí Phạm Văn Vương đã quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏa nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.


Đ/c Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới toàn thể Hội nghị

Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.


Đ/c Lưu Hồng Giang – Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Phó TGĐ Tổng công ty quán triệt việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một cách sâu rộng, hiệu quả trong thực tiễn công tác của đơn vị.

Qua học tập, quán triệt, các cán bộ, đảng viên Tổng công ty nắm vững những mục tiêu, quan điểm, nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu nội dung các Nghị quyết của Trung ương đã đề ra.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII không chỉ đòi hỏi cán bộ, đảng viên Tổng công ty phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thực tiễn sản xuất – kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *