Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng thành phố Hải Phòng

Ngày 01/7/2011, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Các đ/c cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty về dự Hội nghị

Hội nghị được đ/c Nguyễn Chí Hùng – Báo cáo viên thành phố trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương khóa X tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Điều lệ Đảng khóa XI (sửa đổi bổ sung) và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố. Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.


Đ/c Nguyễn Chí Hùng – Báo cáo viên thành phố

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Tổng công ty đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn và các giải pháp nhằm tập trung vào các khâu đột phá trong sản xuất kinh doanh với chủ đề và tư tưởng chỉ đạo là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh SXKD; tăng cường đầu tư, xây dựng Tổng công ty thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời xây dựng định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty từ 2011 – 2015. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, ngành nghề chính để Tổng công ty ổn định và phát triển là xây lắp, tăng cường đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực tư vấn, khảo sát, thí nghiệm và kinh doanh xuất nhập khẩu. Phấn đấu tăng trưởng hàng năm từ 13% trở lên, tỷ trọng ngành nghề trong SXKD là: Xây lắp chiếm từ 60% – 65%; Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng chiếm từ 15% – 18%; Tư vấn thiết kế chiếm từ 3% – 5%; Kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh khác chiếm từ 13% – 18%. Tổng công ty chủ trương lấy đầu tư làm đòn bẩy phát triển. Đặc biệt tập trung vào lĩnh vực kinh doanh phát triển nhà và đô thị, với mục tiêu từ năm 2011 – 2015 đầu tư kinh doanh phát triển nhà đạt 1,2 triệu m2 sàn, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ cho SXKD của Tổng công ty. Đầu tư mới, nâng cao năng lực thiết bị đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật cho sản xuất kinh doanh. Phát huy thế mạnh của Tổng công ty về thi công các công trình công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các công trình giao thông, xây dựng các tòa nhà cao tầng, giữ vững và phát huy thương hiệu của Tổng công ty.

Công tác xây dựng Đảng cần được quan tâm coi trọng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; Đổi mới phương thức lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác kiểm tra phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy, Thủ trưởng các đơn vị về công tác quân sự và quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố, đưa các Nghị quyết của Đảng vào hiện thực cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *