LABORATORY, TESTING

Some pictures of the experiment, testing:


Measurement of elastic modulus


Plastic Concrete Drilling


Drilling Survey


Static compression pile – Falling in Cat Bi


Static compression pile – No. 4 Ho Sen


Ultrasonic Welds


Thí nghiệm Marshall


Thí nghiệm nén mẫu Bê tông


Thí nghiệm nén tĩnh Nền


Thí nghiệm – CBR


Xuyên Tĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *