Nomination Decision of Key Manager of Bach Dang Construction Corporatio

Mr. Tran Van Son –Deputy Construction Minister handed over the Nomination Decision to Mr. NguyenHuy Hoan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *