On the occasion of Lunar New Year, Leaders of Bach Dang Construction Corporation took a visit and gave gifts to staffs on the construction site of Vung Ang Thermal Power Plant..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *