Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2014.