Thông báo về việc đăng ký mua cổ phần tăng vốn điều lệ đối với cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đăng ký mua cổ phần theo phương án chào bán cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thông tin cổ phần chào bán:

–     Tên cổ phần: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

–     Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty

–     Tổng cổ phần chào bán: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)

–     Tỷ lệ phát hành: 1:1.38 (tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/6/2021 cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua 1.38 cổ phần mới)

–     Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

–     Cổ đông đăng ký mua cổ phần theo Giấy đăng ký mua cổ phần (mẫu 01-ĐKM gửi kèm)

–     Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác: theo Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (mẫu 02-UQM gửi kèm). Quyền mua cổ phần chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3)

–     Trường hợp cổ đông không có ý kiến, không trả lời được hiểu là từ chối quyền mua.

–     Thời gian đưng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 10/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021

–     Thời gian và hình thức nộp tiền:

+ Thời gian nộp tiền: trước ngày 30/6/2021

+ Hình thức thanh toán: Nộp tiền trực tiếp tại phòng kế toán Tổng công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau: Tên tài khoản: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, Số tài khoản: 160314851006186, tại Ngân hàng: Eximbank – CN Hải Phòng.

–     Gửi Giấy đăng ký mua cổ phần hoặc Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: Ban Vận hành – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTP, địa chỉ Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng – Số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, điện thoại: 0225.3856251

Nếu việc đăng ký hoặc thanh toán không được thực hiện đúng hạn như thông báo này thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện đúng thời hạn thông báo.

Trân trọng./.

 

Quý cổ đông có thể tải toàn văn thông báo và các biểu mẫu 01-ĐKM , 02-UQM tại đây: