Công văn số 439/TTg-ĐMDN

Ngày 22/3/2011 Chính Phủ ban hành Công văn số 439/TTg-ĐMDN Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011 về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại Doanh nghiệp Nhà nước.

Đọc thêm...

Chỉ thị số 02/2011/CT-BXD

Ngày 21/3/2011 Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 02/2011/CT-BXD Về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn – Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong ngành Xây dựng.

Đọc thêm...

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP

Ngày 15/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đọc thêm...