BDCC tiếp tục tăng trưởng sau cổ phần hóa

(Xây dựng) – Năm 2016 là năm thứ ba TCty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (BDCC) hoạt động theo mô hình cổ phần hóa và cũng là năm thứ ba liên tiếp các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, là tiền đề cho TCty tiếp tục đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Kết quả đó thể hiện hướng đi đúng trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.


Tòa nhà Bạch Đằng – trụ sở BDCC 16 tầng khang trang, hiện đại.

Thực hiện vượt các chỉ tiêu

Năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc BDCC đã triển khai các
giải pháp phù hợp trong từng giai đoạn, từng công trình cụ thể, từng dự
án đầu tư, tích cực phát huy nội lực, duy trì sự thống nhất và tư tưởng
hành động trong TCty, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, cơ bản hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông
qua.

Cụ thể: giá trị sản xuất kinh doanh 6.458 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch;
Doanh thu 4.205 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế 49,12 tỷ
đồng; Nộp ngân sách 117,2 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người 8,2
triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Tổng giám đốc BDCC cho biết: Năm 2016, TCty đã
có giải pháp quyết liệt chỉ đạo tập trung cho công tác đầu tư, xác định
mục tiêu cụ thể, dự án trọng điểm để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và nắm bắt thị trường, có các chính sách linh hoạt để khai thác sau
đầu tư.

Năm 2016 là năm được đánh giá là năm với nhiều khó khăn thách thức do
sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xây dựng. Song với sự quyết tâm, chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị,
Ban Tổng giám đốc và nỗ lực của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ
TCty, giá trị các công trình trúng thầu trong năm đạt 4.076 tỷ đồng.
Trong đó có nhiều công trình có giá trị lớn như: Dự án cải thiện môi
trường nước Nam Bình Dương – Giai đoạn 2 (953 tỷ đồng). Các gói thầu:
Gói thầu số 2 – Xây dựng các tuyến đường TP Đông Hà (Quảng Trị); Đại học
Việt Đức – Bình Dương; Gói J – Mở rộng nhà máy xử lý nước thải, Dự án
cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2; Tổ máy số 2 – Nhà máy
nhiệt điện Long Phú, Sóc Trăng; Dự án ĐTXD Trung tâm chính trị- hành
chính quận Hồng Bàng… đều có giá trị trên dưới 200 tỷ đồng.

Với mục tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động cũng như
hiệu quả của dự án, Ban điều hành TCty đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho
các đồng chí Phó TGĐ phụ trách, duy trì và thực hiện tốt chế độ giao ban
định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng
mắc, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, đặc biệt các công trình trọng điểm
có yêu cầu cao về tiến độ, kỹ thuật, các công trình có ý nghĩa lớn về
xã hội, dân sinh. Vì thế, Cty mẹ đã hoàn thành, bàn giao 12 công trình
trọng điểm theo đúng tiến độ cam kết với Chủ đầu tư. Đồng thời các đơn
vị thành viên đều có sự chuẩn bị tốt trong công tác tổ chức điều hành,
huy động máy móc thiết bị, vật tư, nhân lực nên hầu hết các công trình
do đơn vị trực tiếp ký hợp đồng đều đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất
lượng của chủ đầu tư.

Để đảm bảo thi công các công trình lớn, các loại hình công trình được
xác định là loại hình mới hoặc lần đầu TCty tiếp cận, TCty không chỉ đầu
tư về nhân lực mà còn tập trung đầu tư các thiết bị đáp ứng yêu cầu thi
công, nâng cao được năng lực sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế các
dự án.


BDCC thi công nhà thi đấu đa năng Quảng Ninh. Công trình này có quy mô cấp vùng, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với đó, Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy
nổ (AT-VSLĐ-PCCN) luôn được lãnh đạo TCty và lãnh đạo các đơn vị thi
công đặc biệt quan tâm. TCty đã tăng cường nhân sự cho ban an toàn lao
động (ATLĐ), thường xuyên chỉ đạo các Ban điều hành dự án, đơn vị thi
công tuân thủ và thực hiện nghiêm các biện pháp ATLĐ, vệ sinh môi trường
(VSMT) trong quá trình thi công. Việc tổ chức kiểm tra định kỳ, đột
xuất và xử lý các vi phạm về ATLĐ, VSMT trên các công trường, dự án được
thực hiện một cách nghiêm túc triệt để, có chế tài thưởng phạt đối với
các đơn vị thực hiện tốt và chưa tốt theo quy chế ATLĐ đã được TCty ban
hành.

Về công tác tài chính: Tình hình tài chính của công ty mẹ ổn định,
không có nợ xấu, không có tiềm ẩn rủi ro, khả năng thanh toán nợ được
đảm bảo. Công ty mẹ – TCty đã trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản
phải thu khó đòi và các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo qui định.

TCty đã bảo toàn và phát triển được vốn. Lợi nhuận trước thuế của công
ty mẹ đạt 126% kế hoạch năm. Vốn chủ sở hữu tăng 3% so với năm.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong năm 2016, TCty đã kiện toàn công tác cán bộ lãnh đạo từ TCty đến
các đơn vị thành viên, tổ chức lại một số phòng ban, Ban điều hành, sắp
xếp lại một số nhân sự để phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu
phát triển của TCty trong những năm tiếp theo.

Sửa đổi, bổ sung một số quy chế nội bộ cho phù hợp với Luật Doanh
nghiệp và tình hình thực tế của TCty: Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy
chế hoạt động của người đại diện vốn của TCty tại các doanh nghiệp khác;
Quy chế lương của Cơ quan TCty; Quy chế quản lý tài chính, Quy chế
ATVSLĐ, Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc TCty.

Hoàn thành việc tổ chức lại 04 đơn vị phụ thuộc thành Cty cổ phần, TCty
không giữ quyền chi phối, bao gồm: Công ty Xây dựng và Đầu tư Bạch Đằng
6, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh 12, Trung tâm Thí nghiệm và Khảo sát
Xây dựng Bạch Đằng.

Xây dựng phương án và triển khai thoái vốn của TCty tại một số đơn vị
thành viên đã được Bộ Xây dựng chấp thuận: Công ty CPXD 203 (thoái vốn
từ 56% xuống 25%), Công ty CP Bạch Đằng 5 (thoái vốn từ 53,32% xuống
25%), Công ty CP XD- ĐTPT Bạch Đằng 15 (thoái vốn từ 54,1% xuống 25%);
Thoái toàn bộ vốn góp của TCty tại 4 đơn vị: Công ty CP Bạch Đằng 234,
Công ty CP Bạch Đằng 4, Công ty CP Bạch Đằng 7, Công ty CP XL Hải Long;
Xây dựng phương án thoái một phần vốn Nhà nước tại Công ty mẹ – TCty
xuống dưới 36% đã được Bộ Xây dựng chấp thuận.

Bên cạnh phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, TCty
còn quan tâm, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội.
Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, phối hợp cùng với
các tổ chức đoàn thể quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của
người lao động, đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động tiếp tục
tăng, các chính sách, chế độ của người lao động được giải quyết kịp
thời, đầy đủ, đúng quy định.

Năm 2017, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, khó khăn chung của nền
kinh tế thế giới và trong nước, TCty đặt ra mục tiêu tăng trưởng vững
chắc bám sát mục tiêu cơ bản Đề án tái cơ cấu TCty, tiếp tục nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong đó chủ đạo vẫn là lĩnh vực xây lắp,
phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, xây dựng và phát triển thương
hiệu TCty, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và góp
phần an sinh xã hội.

Cụ thể: giá trị sản xuất kinh doanh là 6.865 tỷ đồng đạt 106% so với
năm 2016; Doanh thu là 4.450 tỷ đồng đạt 110% so với năm 2016; Lợi nhuận
trước thuế 66 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người là 8,5triệu
đồng/người/tháng.


BDCC thi công nhiều hạng mục chính trong Hợp đồng EPC Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc
BDCC sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp thực hiện trên cơ sở xem xét,
phân tích chi tiết tình hình thực tế trên tất cả các lĩnh vực hoạt động
SXKD. TCty phải luôn coi công tác thị trường là nhiệm vụ trọng tâm phải
thực hiện. Nhìn lại những mặt làm được và chưa làm được của năm 2016
cũng như dự báo cho năm 2017; Quyết liệt chỉ đạo thực hiện trong công
tác quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, nghiệm thu thanh
toán. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các dự án trọng
điểm để đẩy nhanh tiến độ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, thầu chính.
Hoàn thành bàn giao 12 dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu
tư. Cơ cấu, tổ chức lại các Ban điều hành, đảm bảo gọn nhẹ nhưng vẫn
quản lý điều hành hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh của TCty tại các công trình/dự án; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra
công tác ATLĐ trên tất cả các công trình của TCty thi công và đầu tư;
Tập trung thực hiện công tác thanh quyết toán, đẩy nhanh thu hồi vốn tại
các dự án đã thi công xong.

Về công tác tài chính: Tập trung cân đối nguồn vốn đảm bảo đáp ứng đủ
vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Tập trung quyết
liệt trong công tác đối chiếu thu hồi công nợ, nhất là các công nợ đã
khó đòi nhiều năm. Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí của
các ban điều hành dự án, các dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn. Tăng cường công tác quản lý vốn ở TCty và vốn góp tại các công ty
con, công ty liên kết; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại diện
phần vốn của TCty tại các công ty thành viên. Thực hiện công bố thông
tin công khai minh bạch theo quy định của Nhà nước.

Về công tác đầu tư: TCty rà soát, phân loại các dự án đầu tư, bố trí
nguồn vốn hợp lý cho từng dự án. TCty tiếp tục rà soát, kiện toàn công
tác tổ chức cán bộ cán bộ, người quản lý phần vốn của TCty tại các đơn
vị thành viên, các phòng ban chức năng trên cơ sở tinh gọn, nâng cao
hiệu quả công việc.

Về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện Đề án tái
cơ cấu và các văn bản điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu TCty giai
đoạn 2016 – 2020 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt: Xây dựng phương án thoái
một phần vốn Nhà nước tại Công ty mẹ – TCty xuống dưới 36% trình Bộ Xây
dựng phê duyệt và triển khai thực hiện theo phương án được duyệt; Tập
trung triển khai công tác thoái vốn của TCty tại các công ty con, công
ty liên kết đã được Bộ Xây dựng chấp thuận.

Ngày 7/5/2017, Tòa nhà phức hợp văn phòng, thương mại dịch vụ Bạch Đằng
16 tầng khang trang, hiện đại tại số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm
Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã hoàn thành để cho thuê và là trụ sở
chính của BDCC, đây thật sự là một động lực để cán bộ công nhân viên,
người lao động BDCC tiếp tục phấn đấu làm việc và đạt kết quả sản xuất
kinh doanh theo các mục tiêu đề ra.

Đại Vũ

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn