Bộ Xây dựng kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện KH SXKD và đầu tư năm 2014, Kế hoạch năm 2015 và đánh giá khả năng hoàn thành KH SXKD và đầu tư 5 năm 2011-2015 tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Sáng 26/9/2014, Lãnh đạo Tổng công ty có buổi làm việc, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện SXKD 9 tháng, dự kiến khả năng thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015; đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư 5 năm 2011-2015 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.
Thành phần đoàn công tác Bộ Xây dựng gồm các ông: Trần Thanh Hà – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Hà Mạnh hoạt – Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, ông Đậu Minh Thanh – Vụ phó vụ Quản lý doanh nghiệp, ông Vũ Công Nguyên – Trưởng phòng Tổng hợp – Vụ Kế hoạc tài chính, cùng các ông, bà là chuyên viên các vụ thuộc Bộ đã về làm việc tại Tổng công ty.

Ông Lê Trung Kiên – Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty báo cáo tình hình thực hiện SXKD và đầu tư năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015. Theo đó thực hiện kế hoạch 9 tháng và dự kiến năm 2014, Tổng công ty hoàn thành kế hoạch với các chỉ tiêu cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra, cụ thể: Giá trị SXKD 9 tháng đạt 2.996 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch năm, dự kiến năm 2014 đạt 4.487 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; Doanh thu 9 tháng đạt 2.381 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm, dự kiến năm 2014 đạt 3.526 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; Nộp ngân sách 9 tháng đạt 71 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm, dự kiến năm 2014 đạt 109 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; Công tác đầu tư 9 tháng đạt 52 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm, dự kiến thực hiện năm 2014 đạt 94 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch.

Xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2015, Tổng công ty đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng 5% so với năm 2014, cụ thể: Giá trị SXKD: 4.734 tỷ đồng; Doanh thu: 3.740 tỷ đồng; Nộp ngân sách: 114 tỷ đồng; Lợi nhận trước thuế: 48 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 là 386,5 tỷ đồng, trong đó đầu tư các dự án phát triển nhà và đô thị: 363,5 tỷ đồng, chiếm  94%; đầu tư vào các lĩnh vực khác: 23 tỷ đồng, chiếm 6%.

Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015, trong điều kiện nền kinh tế thế giới suy giảm, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, Tổng công ty đã có kế hoạch điều chỉnh và với những cố gắng nỗ lực vượt bậc, sự quyết tâm của ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV trong toàn đơn vị, Tổng công ty đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra và có sự tăng trưởng so với 5 năm 2006-2010. Sản xuất kinh doanh tăng trưởng qua từng năm (riêng năm 2011 có tốc độ tăng trưởng cao, đạt 13%), đảm bảo có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động tăng; tình hình tài chính lành mạnh; đã hoàn thành cổ phần hóa công ty mẹ và tái cơ cấu một số đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó còn một số tồn tại: chưa hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu lại SXKD là đến năm 2015 xây lắp chiếm tỷ trọng 77%, SXCN&VLXD và kinh doanh khác chiếm 23%. Vì vậy hiệu quả SXKD chưa cao do lĩnh vực xây lắp (chiếm tỷ trọng lớn) bị ảnh hưởng của biến động giá cả thị trường; tốc độ đầu tư phát triển còn chậm do vốn chủ sở hữu của Tổng công ty chưa đáp ứng được các yêu cầu về vốn đối ứng khi thực hiện các dự án đầu tư, các dự án đầu tư khu đô thị còn chậm triển khai do thị trường bất động sản khó khăn.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn