Chi bộ Đảng Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhấ, nhiệm kỳ 2022 – 2025