Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu và Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty