Công tác Cổ phần hóa Tổng Công ty

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 – 2010 – Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-BXD ngày 25/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về kiện toàn Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng lập kế hoạch và đang triển khai đẩy mạnh thực hiện công tác Cổ phần hóa Công ty mẹ theo đúng tiến độ:

– 31/12/2008: Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ và công bố giá trị doanh nghiệp.
– 21/2 – 20/3/2009: Thông báo kế hoạch bán cổ phần.
– 30/3 – 15/4/2009: Tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu.
– 15/5/2009: Đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn