Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Sáng 15/4/2014, tại Trụ sở số 2B Trường Chinh – Kiến An – Hải Phòng, Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ông Lê Trung Kiên – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đến dự và phát biểu tại Đại hội

Ông Lê Trung Kiên – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT phát biểu tại Đại hội


Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ


Ông Trần Huy Thắng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty điều hành Đại hội

Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và chia cổ tức 12%/vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội đưa ra chủ trương tăng vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển Sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn