Công văn số 439/TTg-ĐMDN

Ngày 22/3/2011 Chính Phủ ban hành Công văn số 439/TTg-ĐMDN Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011 về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại Doanh nghiệp Nhà nước.

Tải về