Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Xây Dựng 204

Ngày 5/5/2010, Công ty Cổ phần Xây Dựng 204 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại trụ sở chính công ty số 268C Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.
Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009, định hướng kế hoạch SXKD năm 2010 của công ty và một số nội dung khác. Theo đánh giá trong bối cảnh khó khăn chung, so với kế hoạch của năm 2009, kết quả thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 đã đạt được mức trung bình khá. Doanh thu năm 2009 đạt được 108 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được 2,4 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 2,4%, lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 17,15%. Chia cổ tức năm 2009 là 12%. Trong kế hoạch kinh doanh 2010, Đại hội đưa ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2010 đạt 150% so với thực hiện năm 2009 vừa qua, các chỉ tiêu khác cũng tăng trung bình từ 110-150%, cổ tức đạt 14% tăng so với năm 2009 là 108%, bên cạnh đó công ty đưa ra nhiều biện pháp tích cực để đảm bảo thực hiện mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Năm 2010, HĐQT đưa ra các định hướng phát triển cho công ty một cách tốt hơn, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chiến lược là xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, đầu tư chiều sâu các thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời đầu tư vào lĩnh vực vật liệu xây dựng mới phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đại hội đã nhất trí biểu quyết:

– Đầu tư và xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung công xuất 100.000m3/ năm.

– Tiếp tục nghiên cứu đầu tư Nhà máy sản xuất thạch cao phục vụ ngành xây dựng trong thời gian tới.

Thông qua Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã thống nhất đổi tên “Công ty Cổ phần Xây dựng 204” thành “CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 204”.

antalya bayan escort
Free Porn