Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Bạch Đằng nhiệm kỳ II (2014-2019)

Chiều 26/4/2014, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đôngnhiệm kỳ II (2014-2019). Các ông Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Lê Trung Kiên Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu tại Đại hội


Ông Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc TCT kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại  Đại Hội

Đại hội đã thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 1 (2009-2013) và mục tiêu định hướng nhiệm kỳ 2 (2014-2019); Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát; Báo cáo của Giám đốc Công ty về Kế hoạch SXKD năm 2014.

Theo đó, qua 05 năm nhiệm kỳ 1 (2009-2013), Sản xuất kinh doanh của Công ty liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, mức tăng trưởng bình quân 30%/năm, thu nhập bình quân của CBCNV tăng đều qua các năm từ 2,5 triệu đồng/người/tháng (năm 2009) đến năm 2013 là 6,4 triệu đồng/người/tháng. Chia cổ tức hàng năm là 12%/năm.Ông Vũ Quý Hải – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo tại  Đại Hội

Ban kiểm soát đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kịp thời tham gia đề xuất các giải pháp giúp cho Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao hơn.


Bà Đỗ Thị Hằng – Kiểm soát viên trưởng Công ty trình bày báo cáo tại  Đại Hội

Thông qua mục tiêu định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2 (2014-2019) gồm 02 giai đoạn:

– Giai đoạn từ năm 2014 đến 2017: Trọng tâm chính vẫn là lĩnh vực xây lắp, chú trọng chuyên sâu thi công cơ sở hạ tầng và giao thông, song tỷ trọng doanh thu giảm dần từ 92% xuống còn 65%. Đẩy mạnh kinh doanh xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu lao động, đảm bảo tỷ trọng doanh thu tăng dần từ 5% đến 10%. Trong giai đoạn này Công ty tập trung sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản, phấn đấu đạt tỷ trọng doanh thu 25% vào năm 2017.

– Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2019: Về xây dựng: phát triển các khu đô thị lớn và thị trường phía Nam; Về xuất khẩu lao động: giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng sang các thị trường có thu nhập cao như EU, Hàn Quốc, phấn đấu đạt tỷ trọng doanh thu của lĩnh vực này 20% vào năm 2019. Trong giai đoạn này tập trung đầu tư sản xuất vật liệu phục vụ cho ngành xây dựng, xây dựng thương hiệu về sản phẩm trên thị trường đảm bảo tỷ trọng đạt từ 5%-10%/năm.


Ông Vũ Thành Phong – Ủy viên HĐQT, Giám đốc  Công ty trình bày báo cáo tại  Đại Hội

Đại hội đã thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2 (2014-2019) với tỷ lệ nhất trí cao (100%).Các cổ đông biểu quyết với nhất trí cao
 

Ông Vũ Thành Phong – Giám đốc Công ty tặng quà lưu niệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 1 (2009-2013)
 

Ông Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc TCT tặng hoa chúc mừng HĐQT nhiệm kỳ mới (2014-2019)
 

Ông Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc TCT tặng hoa chúc mừng BKS nhiệm kỳ mới (2014-2019)