Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ĐT & XD Bạch Đằng 9 năm 2010

Sáng ngày 15/5/2010, Công ty Cổ phần ĐT &XD Bạch Đằng 9 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VII năm 2010 tại trụ sở chính công ty tại An hồng, An Dương, TP.Hải Phòng.
Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2010.

Năm qua là một năm công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của sự suy thoái toàn cầu. Đối với công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng bị ảnh hưởng của giá cả đầu vào, giá nguyên vật liệu biến động thất thường và tăng đột biến. Hầu hết các dự án đều tăng tổng mức đầu tư, phải chờ phê duyệt lại, dẫn đến một số công trình thi công quan trọng bị chậm tiến độ, chậm nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn, v.v… do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả SXKD của công ty. Tuy nhiên, công ty đã có nhiều biện pháp nỗ lực để thực hiện, duy trì hoạt động SXKD và đã có những kết quả nhất định: sản lượng thực hiện đạt 118% so KH, doanh thu đạt 64% trên sản lượng thực hiện, thu hồi vốn 91%/doanh thu, lợi nhuận đạt 1,2%/doanh thu, chi trả cổ tức 7%.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm qua, công ty đã đưa ra định hướng kế hoạch SXKD trong năm 2010. Cùng với nhiệm vụ SXKD, năm 2010 là năm công ty tập trung nguồn lực, kinh nghiệm hiện có để thực hiện việc định hướng nâng dần tỷ trọng doanh thu sản phẩm công nghiệp lên 50%/tổng doanh thu (thời gian thực hiện đến năm 2015) và xây dựng đề án đầu tư cho khu vực sản xuất công nghiệp với các sản phẩm truyền thống như: Sản xuất khóa, chế tạo cơ khí, chế tạo kết cấu thép thông qua các dự án. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch và mục tiêu tăng trưởng trung bình năm 2010 của các chỉ tiêu SXKD chính từ 10% đến 25% so thực hiện năm 2009.

Triển khai định hướng phát triển của công ty trong đó có việc phát hành tiếp cổ phần để tăng vốn Điều lệ lên 10tỷ đồng. Đầu tư mua mới một số máy móc thiết bị để phục vụ thi công các dự án như Máy toàn đạc, Cần trục tháp, v.v…trị giá 4 tỷ đồng.

Kết thúc Đại hội, các cổ đông và các đồng chí Lãnh đạo công ty đã đồng tình quyết tâm vượt qua những khó khăn, tập trung thực hiện các chỉ tiêu SXKD được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện những mục tiêu chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo sự phát triển vững mạnh của công ty và quyền lợi của cổ đông.