Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây Dựng 201 năm 2010

Ngày 18/5/2010, Công ty Cổ phần Xây Dựng 201 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại trụ sở chính công ty số 85 Đường vòng Cầu Niệm, Lê Chân, TP.Hải Phòng.
Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010 và một số nội dung khác của công ty. Năm 2009, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song hoạt động SXKD của công ty đã đạt được những kết quả đáng mừng. Trước hết phải kể đến các chỉ tiêu về SXKD năm 2009 đều tăng so với thực hiện năm 2008 và kế hoạch năm 2009, cụ thể: giá trị sản lượng đạt 102% so kế hoạch (tăng so năm 2008 là 1%), doanh thu đạt 104% so KH (tăng so năm 2008 là 8%), thu hồi vốn đạt 106% (tăng so năm 2008 là 9%), Nộp ngân sách đạt 104% so KH (tăng 57% so năm 2008), lợi nhuận đạt 184% so KH (tăng 190% so năm 2008), thu nhập bình quân của người lao động đạt 114% so KH (tăng 16% so năm 2008), chia cổ tức 10%/năm, v.v… Vốn Điều lệ của công ty tại thời điểm 31/12/2009 là 14 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 62,41%.

Trong năm 2010, công ty đã đặt ra những mục tiêu và nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch với mức tăng trưởng trung bình của các chỉ tiêu SXKD là 17% so thực hiện năm 2009.

Trước hết, đối với công tác tổ chức: Công ty thành lập Ban điều hành Dự án để tổ chức thi công các dự án xây lắp của công ty, tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý từ công ty đến cấp đội. Kiện toàn cấp đội đủ mạnh có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, tuyển dụng thêm nhân lực cho các phòng ban chuyên môn, đội SX, đào tạo cán bộ quản lý dự án có quy mô vừa và lớn.

Đại hội đã thông qua việc đổi tên Trụ sở công ty “268B Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng” thành ” 85 Đường vòng Cầu Niệm, Lê Chân, Hải Phòng”; đổi tên “Công ty Cổ phần Xây Dựng 201” thành “CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 201”

Đại hội thông qua việc tái cơ cấu Vốn Điều lệ, tăng vốn điều lệ từ 14 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng để đảm bảo vốn phục vụ thi công các dự án.

Tại Đại hội, 100% cổ đông đều tán thành với các nội dung đã nêu, cùng với tập thể Lãnh đạo công ty quyết tâm, đồng lòng nhất trí cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2010 và những năm tiếp theo. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn