Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5

Ngày 15/4/2010, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Trụ sở chính công ty, Khu công nghiệp Đình Vũ, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 nhằm báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009, định hướng kế hoạch SXKD năm 2010 của công ty.

Năm 2009, với sự thống nhất cao giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự đoàn kết nhất trí trong tập thể CBCNV, hoạt động SXKD của Công ty đã có bước tăng trưởng cao: Sản lượng thực hiện gần 200 tỷ đồng, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 3 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2009 là 12%/năm, v.v… So với năm 2008, sản xuất kinh doanh của công ty tăng 18%, qua 5 năm (nhiệm kỳ 2005-2009) mức tăng trưởng bình quân của công ty đạt từ 17% đến 20%/năm. Vốn Điều lệ của công ty đến 31/12/2009 là 14.406 triệu đồng (trong đó nhà nước nắm giữ 7.330 triệu đồng, cổ đông khác nắm giữ 7.076 triệu đồng).

Định hướng kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty với mức tăng trưởng trung bình khoảng 25% so thực hiện năm 2009. Biện pháp chủ yếu để thực hiện là tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đào tạo nâng cao trình độ quản lý và sản xuất phù hợp với yêu cầu của thị trường. ổn định và mạnh dạn đổi mới tổ chức để phát triển sản xuất, bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2010-2015). Mở rộng địa bàn hoạt động, phát triển thị trường ở nhiều lĩnh vực. Tập trung thu hồi vốn, thanh toán công nợ, không để ứ đọng vốn. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và tiết kiệm hợp lý các chi phí trong SXKD. 

Đại hội cũng thông qua việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng dây chuyền 2 “sản xuất sản phẩm bê tông cọc rỗng dự ứng lực và nâng cao năng lực SX” theo đúng tiến độ đề ra để quý III/2010 đưa dây chuyền vào hoạt động.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn