Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần XNK & XD Bạch Đằng

Ngày 7/5/2010, Công ty Cổ phần XNK & XD Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại trụ sở chính công ty số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP Hải Phòng.
Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009, định hướng kế hoạch SXKD năm 2010 của công ty.

Năm 2009, Công ty đã có những bước đổi mới thành công và đạt được kết quả khả quan: Tổng giá trị sản lượng đạt 90,3 tỷ đồng, tăng 106% so KH, doanh thu đạt 67,6 tỷ đồng, tăng 104% so KH, lợi nhuận đạt 1,4 tỷ đồng, tăng 111% so KH, v.v… Nhìn chung kết quả SXKD năm 2009 đều tăng trưởng khá so thực hiện năm 2008. Tỷ lệ chia cổ tức 10%/năm.

Đại hội cổ đông đã thông qua định hướng và các chỉ tiêu hoạt động năm 2010 với mức tăng trưởng bình quân 40% so năm 2009. Theo đó nhiệm vụ của công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường truyền thống và thị trường mới trong nước, nắm bắt thông tin, tiếp cận các công trình từ khi mới hình thành để chào giá; mở rộng mô hình hoạt động như thành lập thêm công ty con ở Đình Vũ; quản lý tốt trong quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn trong thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm công trình; tổ chức thanh quyết toán và thu hồi vốn tốt, v.v… Tiếp tục phát huy lĩnh vực nhập khẩu thiết bị, vật liệu xây dựng để cung cấp cho khách hàng quen thuộc, duy trì quan hệ với các đối tác đã có và tiếp cận với các đối tác mới để xuất khẩu lao động như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga,v.v…

Thông qua Đại hội lần này, Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động do Đại hội cổ đông đề ra, tiếp tục hoàn thiện và vận hành toàn bộ mô hình cơ cấu tổ chức sẵn có, chú trọng công tác bảo toàn và phát triển vốn, tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho thi công, xây lắp các công trình.

Đại hội quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2010 và những năm tiếp theo. Đồng thời thay đổi công tác tổ chức, Đại hội bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc mới.

Trước những dự báo về tình hình tài chính thế giới và trong nước, công ty đã có những bước chuẩn bị vững chắc, phát huy nội lực, nhận thức những cơ hội, thách thức để hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích của khách hàng và cổ đông.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn