Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5

Sáng 25/4/2014, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ông Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu tại Đại hội


Ông Phạm Quang Tường – Phó TGĐ TCT kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại Hội

Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2014 và thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.


Ông Nguyễn Trọng Khải – Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Đại Hội

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013; kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.


Các cổ đông biểu quyết với nhất trí cao
antalya bayan escort
Free Porn