Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xây dựng 204

Chiều 19/5/2014, Công ty cổ phần Xây dựng 204 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham gia của 41 cổ đông sở hữu và đại diện 1.274.701 cổ phần, chiếm 91% tổng số cổ phần của Công ty. ông Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch đằng đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Thành – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Vượt qua những khó khăn chung trong năm 2013, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung trí tuệ, đồng lòng đưa ra những phương hướng đúng đắn, quyết liệt chỉ đạo tập thể CBCNV hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, thưởng và các chế độ khác.Ông Lê Văn Thành – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Năm 2014 tiếp tục được đánh giá là một năm còn nhiều khó khăn đối kinh tế đất nước nói chung và với Ngành Xây dựng nói riêng. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014: Tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây lắp, ưu tiên các công trình có vốn nước ngoài; Tăng cường công tác tiếp thị bằng chính tiến độ, chất lượng, biện pháp thi công công trình và các mặt quản lý khác.

Đại hội đã nghe báo cáo của bà Vũ Thị Oanh, trưởng ban kiểm soát, báo cáo về việc kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện SXKD, thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo giám sát về việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2013.Bà Vũ Thị Oanh – Trưởng ban kiểm soát – trình bày báo cáo trước Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:
* Báo cáo kết quả SXKD năm 2013
* Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và chia cổ tức năm 2013 là 10%
* Kế hoạch SXKD năm 2014 và dự kiến mức cổ tức năm 2014.
* Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Thời gian trả cổ tức năm 2013 kể từ ngày 26/5/2014.Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với sự nhất trí cao
Nguồn: bachdang204.com
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn