Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201

Ngày 27/4/2016 tại Trụ sở Công ty – số 85 đường vòng Cầu Niệm, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201 đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Về dự Đại hội có 45 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 97,25% cổ phần. Các cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và đều đủ điều kiện để tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã được nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng với sự thống nhất cao như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016; sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhất trí với các Báo cáo, Tờ trình mà Đoàn Chủ tịch đã thông qua Đại hội, đồng thời ghi nhận kết quả SXKD của công ty đạt được trong năm 2015. Thực hiện kế hoạch năm 2016, trên cơ sở thuận lợi về việc làm được gối đầu từ năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty cần có những giải pháp để đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.


Toàn cảnh Đại hội
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn