Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng

Ngày 31/3/2017, tại trụ sở số 268D Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và và phương hướng hoạt động năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;… và Nghị quyết Đại hội.
Ông Lê Khắc Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tỷ lệ chia cổ tức là 10%. Vốn góp của các cổ đông được bảo toàn và phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được cải thiện; quy mô, địa bàn sản xuất được mở rộng; chất lượng, tiến độ, an toàn lao động tại các công trình được đảm bảo; cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý từng bước được kiện toàn, nội bộ đoàn kết thống nhất hướng tới sự phát triển toàn diện, lâu dài, bền vững của Công ty.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn