Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 964/STC-ĐT ngày 24/4/2013 của Sở Tài chính BR-VT đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do điều chỉnh giá vật tư, thiết bị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, trong hợp đồng các bên có thỏa thuận điều chỉnh giá khi: “Giá vật tư, nhiên liệu, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động tăng cao thuộc danh mục vật tư được Nhà nước cho phép điều chỉnh… Tất cả các thay đổi, điều chỉnh phải báo cáo và được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Trong trường hợp này, “Danh mục vật tư được Nhà nước cho phép điều chỉnh” là các loại vật tư, thiết bị, nhiên liệu do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá.

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn
antalya bayan escort
Free Porn