Dự án Đường 5 kéo dài

Hợp đồng thi công dự án đường 5 kéo dài (gói thầu số 9) đoạn Km 7+650 – K 9+750 có giá trị gần 135 tỷ đồng do UBND thành phố Hà Nội làm chủ đâu tư.
Dự án do liên danh nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng và Công ty Cổ phần TRAENCO thực hiện. Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng giao cho Công ty Cổ phần Bạch Đằng 16 thi công dự án. Dự kiến hoàn thành tháng 12 năm 2009.